Mehand

بلوک های هیدرولیک

با پیچیده تر شدن مدارهای هیدرولیک و استفاده از تعداد زیاد اتصالات جهت مرتبط نمودن قطعات مختلف سیستم، استفاده از روشهائی برای کاهش نشتی و افت فشار در مسیرهای روغن امری لازم و ضروری می باشد.

استفاده از مانیفلد بلوکهای هیدرولیک نه فقط سبب حذف لوله کشی و اتصالات بین قطعات می گردد، بلکه مزایای دیگری به شرح ذیل را به همراه دارد:

  • کاهش زمان مونتاژ
  • کاهش خطر نشتی
  • اشغال فضای کمتر
  • کاهش بهبود زمان و هزینه های تعمیر و تعویض قطعات
  • امکان استفاده از شیر های کارتریجی
  • بهبود پاسخ زمانی عملگرها (actuators) تا 50 درصد